+ Ngày 02- 10 - 2023

  + Ngày 30- 09 - 2023

  + Ngày 29- 09 - 2023

  + Ngày 28- 09 - 2023

  + Ngày 27- 09 - 2023

  + Ngày 25- 09 - 2023

  + Ngày 23- 09 - 2023

  + Ngày 22- 09 - 2023

             

 trung tâm dịch vụ việc làm hưng yên, trung tâm dv việc làm tỉnh hưng yên, trung tâm giới thiệu việc làm hưng yên